NovinkyKalendář kulturních akcí


Některé termíny mohou být změněny


18.1.2020 - ples Ústí


15.2.2020 – masopust + masky


Březen 2020 – exkurze pivovar


4.4.2020 – pletení pomlázek + velikonoční tvoření


11.4.2020 – velikonoční zábava


18.4.2020 – sběr železa


30.4.2020 – pálení čarodějnic


30.5.2020 – dětský den + pohádkový les


13.6.2020 – hasičský bál


Červenec 2020 – letní disco


1.8.2020 – hasičská soutěž


26.9.2020 - pouť


Říjen 2020 - divadlo/muzikál


31.10.2020 - podzimní tvoření s hasiči


14.11.2020 - vánoční tvoření


16.11.2020 - výroční schůze


29.11.2020 - rozsvícení stromku + promítání + perníčky


5.12.2020 - čerti


6.12.2020 - jarmark


26.12.2020 - předsilvestrovská zábavaOstatní


Propagace Kraje Vysočina

V roce 2012, 2013 a 2014 získala obec podporu od Kraje Vysočina a Fondu Vysočiny. Více v letáku.


Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou v pondělí a středu od 18.00 hod. do 19.00 hod.
Obecní úřad Šimanov

Logo MAS Třešťsko
Adresa:
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov


Starosta:
Ing. Miroslav Lev
mobil:608 080 864

e-mail: obecsimanov@centrum.cz


13.11.2020
Tibor

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obecní úřad Šimanov

2. Důvod a způsob založení
Obec Šimanov (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka ke dni 25.11.1990 a dle § 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce
Obecní úřad

4. Kontaktní spojení
Ing. Miroslav Lev

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Šimanov
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Šimanov
Šimanov 58
588 42 Větrný Jeníkov

4.3 Úřední hodiny
Pondělí a středa od 18.00 hod. do 19.00 hod.

4.4 Telefonní čísla
608 080 864 - starosta

4.5 Čísla faxu
není

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.simanov-obec.cz

4.7 Adresa e-podatelny
elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy
obecsimanov@centrum.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1125044319, kód banky: 0800

6. IČ
00373940

7. DIČ
CZ00373940 (obec není plátce DPH)

8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů, rozpočty
Rozvojový strategický dokument obce 2011-2016
Program rozvoje obce na období 2017-2023

9. Územní plán Šimanov
Příloha I.A a I.B Územní plán
I.A_Územní plán Šimanov
IB_1_Výkres základního členění
IB_2_Hlavní výkres
IB_3_Výkres veřejně prospěšných staveb_opatření a asanací
Příloha II.A a II.B Odůvodnění ÚP
II.A_Územní plán Šimanov_odůvodnění
IIB_1_Koordinační výkres
IIB_2_Koordinační výkres_výřez
IIB_3_Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
IIB_4_Výkres širších vztahů
IIB_5_Vodovod_doplňující výkres
IIB_6_Kanalizace_doplňující výkres
IIB_7_Energetika_telekomunikace
10. Žádosti o informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Šimanov zveřejňuje informace následujícími způsoby:
- na úřední desce obecního úřadu
- na elektronické úřední desce
- v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně
· osobně na Obecním úřadě v Šimanově v úředních dnech a v úředních hodinách:
Pondělí a Středa: 18:00 - 19:00

· telefonicky na tel. č.: 608 080 864

Písemně
· na adrese: Obec Šimanov, Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov

Elektronickou poštou
· e-mail: obecsimanov@centrum.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

· utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
· obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
· omezení práva na informace uvedená v § 11 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

11. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obec Šimanov, Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou:
e -mail: obecsimanov@centrum.cz

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

12. Opravné prostředky
1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti rozhodnutí zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

13. Formuláře
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Formuláře pro řešení místních životních situací v obci Šimanov obdržíte v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách.

Formuláře, potřebné pro řešení obecných životních situací hledejte především na stránkách Ministerstva vnitra České republiky: www.mvcr.cz

Další formuláře jsou zveřejněny na: www.form.cz

14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
http://portal.gov.cz

15. Předpisy

16. Úhrady za poskytování informací

Vyhledávání informace (účtuje se každá i započatá čtvrthodina) - 100,- Kč/15min
Pořízení fotokopie čb A4 jednostranná - 3,- Kč/ks Pořízení fotokopie čb A4 oboustranná - 6,- Kč/ks Pořízení fotokopie bar A4 jednostranná - 20,- Kč/ks Pořízení fotokopie bar A4 oboustranná - 40,- Kč/ks Pořízení kopie na vlastní nosič (CD) - 10,- Kč/ks Odeslání informace e-mailem - 5,- Kč/zpráva

17. Ochrana osobních údajů
Pověrencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Karel Dvořák, kontakt pro pověrence je shodný s adresou a elektronickým kontaktem obce Šimanov


Žádost o přístup k osobním údajům
Žádost o odstranění osobních údajů


18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva - 2010
Výroční zpráva - 2011
Výroční zpráva - 2012
Výroční zpráva - 2013
Výroční zpráva - 2014
Výroční zpráva - 2015
Výroční zpráva - 2016
Výroční zpráva - 2017
Výroční zpráva - 2018